عایق کاری صوتی 2

شرکت رسوب بر شرق با توجه به دانش فنی و تجربیات بسیار اقدام به طراحی روشی جدید برای کنترل صدا بدون استفاده از اتاقک، به صورت اشکال خود تجهیزات عایق صوتی مینماید. به عنوان مثال لوله و یا

تجهیزاتی که بسیار طویل و حجیم می باشند و نمیتوان اتاقک صدا طراحی نمود؛ برای کنترل این صدا  که

به صور                                                                           

ت Pipe و یا equipment می باشد، با توجه به شکل خود لوله و تجهیز بدون اخلال در فرا یند

تولید به هر میزانی که کارفرما محترم ابلاغ نماید، این شرکت دسی بل صدای درخواستی  را تحویل می دهد.

این شرکت مطابق بانوع کارخانه، تولید و محصول عایق کاری  اکوستیک مناسب مینماید. به عنوان مثال

 

تجهیزات، فن ها، پایپ هاو… اگردارای دمای خاصی هستند بدون هیچ گونه اخلال در فرایند دما و تمامی ابزا رالات نشانگرو سنجش )گیج ها،فلومترها،ونت ها،درین ها( در معرض نمایش و تعمیرات ر وزانه و…

میباشند، عایق صوتی میگردند. 

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X